Familjerätt

Inom familjerätten ryms såväl glädje som tvister och sorg. Adactas rutinerade familjerättsadvokater kan bistå dig i alla skeden. Vi upprättar äktenskapsförord och samboavtal, hanterar skilsmässor och bodelningar, hjälper dig hitta lösningar om vårdnad av barn och underhållsbidrag, skriver testamenten, reder ut arv och löser arvstvister.

Många familjerättsliga situationer kan vara uppslitande och kräva ett stort engagemang, både från dig och från den som företräder dig. Det är viktigt att du känner förtroende för ditt ombud: kontakta oss så ser vi till att du får en advokat som du känner dig bekväm med.

Vårdnad, boende och umgänge – vårdnadstvist

När vårdnadshavarna inte själva kan komma överens om vårdnad, boende eller umgänge för ett gemensamt barn uppstår en vårdnadstvist. Vårdnadstvister kan ofta bli både uppslitande och segdragna, så för barnets bästa är det viktigt att ta professionell hjälp redan i tvistens tidigaste skede. Adactas advokater har gedigen erfarenhet och full förståelse för vårdnadstvisters känsliga natur och bistår er, alltid med barnets bästa för ögonen. Vi hjälper er att avgöra vad som passar bäst för er situation: gemensam vårdnad eller ensam vårdnad, växelvis boende eller boende hos bara ena föräldern med umgängesrätt för den andra.

Äktenskapsförord och samboavtal

Att skriva ett äktenskapsförord eller samboavtal betyder inte att ni inte tror på att ert förhållande ska hålla. Men om någon av er dör eller om ni trots allt ska skiljas/separera så kommer ett äktenskapsförord/samboavtal att bespara er mycket besvär. På Adacta bistår vi med rådgivning och utformar avtal helt efter era önskemål.

I ett äktenskap finns det giftorättsgods som man äger tillsammans, och enskild egendom som inte omfattas av giftorätten. I ett äktenskapsförord kan ni avtala om att viss egendom som annars skulle ha räknats som giftorättsgods istället ska vara enskild egendom.

Sambolagens regler om samboegendom gäller bara för gemensam permanentbostad och bohag som köpts tillsammans eller för gemensamt bruk. Allt annat, inklusive bostad som ena parten redan ägde när den andra flyttade in, omfattas inte av sambolagens regler. Därför blir det en ökad trygghet för er att skriva ett samboavtal som reglerar vilken egendom som ska anses vara gemensam. Tänk också på att sambor inte ärver varandra, så särskilt om det finns barn med i bilden bör ni även skriva testamente, vilket vi självklart kan hjälpa er med.

Framtidsfullmakt

Lagen om framtidsfullmakt är en ny lag som trädde i kraft 2017.
Lagen stiftades för att många människor förr eller senare drabbas av sjukdom eller nedsatt hälsotillstånd som medför svårigheter att ta hand om sig själv och sin ekonomi. Lagen ger möjlighet att i förväg själv bestämma vem som ska hjälpa dig med ekonomiska och personliga angelägenheter när du inte längre kan fatta sina egna beslut, istället för att vara hänvisad till en god man eller förvaltare som utses av domstol.

En framtidsfullmakt upprättas alltså i förebyggande syfte, en planering för om du en dag i framtiden inte längre kan tillgodose dina egna behov, exempelvis på grund av ålder, sjukdom eller olyckshändelse.

I en framtidsfullmakt väljer du själv vilken eller vilka personer som ska ansvara för dina ekonomiska och personliga intressen om du inte längre kan fatta självständiga beslut. Du kan dessutom själv bestämma omfattningen av fullmakten, och på så sätt behålla kontroll över frågor som har stor betydelse för dig. Ska fullmaktshavaren exempelvis få sälja bostaden, bilen eller aktier? Eller bara reglera räkningar, hämta avier och deklarera?
Genom en framtidsfullmakt kan du undvika att en god man eller förvaltare behöver utses.

Testamente

Att skriva ner i ett testamente vad du vill ska gälla med din egendom gör att du kan vara säker på att dina beslut inte kan ifrågasättas efter att du har gått bort. Ett testamente är av särskild vikt vid samboförhållanden och i förhållanden där det finns särkullbarn (den ena partens barn). Adacta hjälper dig att upprätta ett juridiskt bindande testamente.

Arv och arvstvist

Arvsrätten reglerar anhörigas rätt till arv när en person har gått bort. Om den avlidne tagit beslut om fördelningen av sina ägodelar och upprättat testamente, äktenskapsförord eller samboavtal förenklas hanteringen vid bouppteckningen avsevärt då risken minskar för arvstvister på grund av att de efterlevande inte kan komma överens om hur dödsboet ska fördelas.

Andra orsaker till att arvstvister uppstår kan vara om det är svårt att tolka ett testamente eller annan rättshandling, eller om det råder tveksamhet om ifall det över huvud taget är giltigt, om någon har svårt att få ut sin arvslott (laglottskränkning), tvister vid boutredning eller tolkningsproblem vid internationella arv.

Adactas rutinerade advokater kan hjälpa dig med allt från äktenskapsförord, samboavtal och testamente till arvstvister och boutredningar förordnade av domstol, samt med övriga problem som kan dyka upp med till exempel den avlidnes bostad eller företag.

Bodelning

Vid en skilsmässa görs en bodelning där det gemensamma giftorättsgodset delas upp mellan makarna, efter att den enskilda egendomen separerats.

Vid bodelning i ett samboförhållande omfattas bara gemensam permanentbostad och bohag, såvida inte ett samboavtal säger annat. Uppstår det en tvist vid er bodelning, oavsett om det är efter äktenskap eller samboskap, så kan våra erfarna advokater hjälpa dig.

Underhållsbidrag

Enligt föräldrabalken är båda föräldrarna skyldiga att bidra till barnets försörjning. Om barnet efter en separation bor helt eller mer hos den ena föräldern ska den andra, som kallas umgängesförälder, betala underhållsbidrag tills det att barnet fyller 18 år (eller upp till 21 år om barnet fortfarande går i skolan vid 18 års ålder). Underhållsbidraget ska användas till barnets boende, mat och fritidsintressen. Har ni svårt att själva komma överens om hur stort underhållsbidraget ska vara kan det fastställas av tingsrätten, och då behöver du ett juridiskt ombud. Vänd dig till oss så vägleder vi dig.

Skilsmässa

Oavsett om du och din partner är osams när ni bestämt er för skilsmässa så kan det vara klokt att ta juridisk rådgivning när det är dags för bodelning och eventuella frågor om vårdnad av gemensamma barn. Vi hjälper er att lösa alla delar så smärtfritt som möjligt.

Boka ett möte!